Farkındalık Kapsamında Sektörlere Yönelik 1000+ Görsel ve İçerik Ürettik

KVKK, GDPR, Bilgi Güvenliği kapsamında binden fazla içerik ürettik!
Halen Devam Ediyoruz!

Doğrudan Kurula Şikâyet Yoluna Gidebilir

Doğrudan kurula şikayet yoluna gidebilir, veri sorumlusuna yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemesi gibi durumlarda, ilgili kişi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu‘na şikayette bulunabilir. Kanun, kişisel verilerin korunması kapsamındaki başvurular için kademeli bir başvuru usulü öngörmüştür. Bu çerçevede, ilgili şahısların taleplerini öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri gerekmektedir. Doğrudan Kurula Şikâyet, genellikle…

Details

Kurula Şikâyet Hangi Süre İçinde Yapılmalı

Kurula şikayet hangi süre içinde yapılmalı ilgili şahısın veri yetkilisine yaptığı başvurunun reddedilmesi veya veri sorumlusunca verilen cevabın ilgili kişi tarafından yetersiz bulunması durumunda ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün, her halde veri sorumlusuna başvuru tarihinden sonra 60 gün içerisinde şirkete şikâyette bulunabilir. Başvuru tarihinden öte yana 60 gün içinde kuruluşa…

Details

Veri Sorumlusu Cevabı İlgili Kişiye Nasıl Bildirir

Veri sorumlusu cevabı ilgili kişiye nasıl bildirir yazılı veya elektronik ortamda bildirir. Veri sorumluları, kişisel verilerin kaydedilmesinden sorumlu olan ve bu sürecin belirli bileşenleri olan kuruluşlardır. Bu yazılı, veri sorumlularının, kişisel verilerle ilgili taleplere nasıl yanıt verecekleri ve bu sürecin nasıl yönetileceği ele alınacaktır. İlgili kişilerin yapılan bildirimleri, güvenliği oluşturmak ve şeffaf bir veri işleme…

Details

Veri Sorumlusu İlgili Kişinin Talebi Üzerine Neler Yapılır

Veri sorumlusu ilgili kişinin talebi üzerine neler yapılır, talebi kabul eder ya da gerekçesini açıklayarak reddeder. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusu tarafından gereği yerine getirilebilir. İnsanlar arasındaki iletişimde en önemli unsurlardan biri, bireysel taleplerine saygı göstermek ve onlara yardımcı olmaktır. İlgili kişinin kesintileri, genellikle ihtiyaçlarını karşılamak, yardım etmek veya desteklemek için…

Details

İlgili Kişinin Talebini Süre İçinde Yerine Getirir

İlgili kişinin talebini süre içinde yerine getirir veri sorumlusunun talebin niteliğine göre kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde kabul veyahut gerekçesini açıklayarak reddetmesi, ancak ve ancak cevabını ilgili kişiye bildirmesi gerekmektir. İlgili kişinin talebini süre içinde yerine getirir iş yaşamında ve günlük etkileşimlerde, başarılı bir iletişim ve etkili bir ilişki kurma becerisi, bir…

Details

Başvuru İçin Herhangi Bir Ücret Öngörülmüştür

Başvuru için herhangi bir ücret öngörülmüştür veri sorumlusu, başvuruda yer alan talepleri talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdür. Ancak, işlem maliyeti gerektiren durumlarda, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun yazılı cevapla karşılanması durumunda, on sayfaya kadar başvuru ücreti alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa…

Details

Başvuru Yolu İçin Herhangi Bir Şart Bulmak

Başvuru yolu için herhangi bir şart bulmak veri sorumlusuna yapılacak başvurularda uyulması gereken usul ve esaslar kanunun 13. maddesinde de belirtilmiştir. Aynı zamanda bu maddeye istinaden kuruluş tarafından hazırlanarak 10.03.2018 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile veri sorumlusuna yapılabilecek başvurulara ilişkin yöntemler belirlenmiştir. Bu tür bir başvuru…

Details

Gerçek veya Tüzel Kişi Veri Güvenliği Sorumluluğu

Gerçek veya tüzel kişi veri güvenliği sorumluluğu kişisel verilerin kendi adına veya başka bir hükmi şahıs tarafından işlenmesi durumunda, veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka ters bir şekilde erişilmesini önlemek ve verilerin korunmasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle…

Details

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri, kurum ve kuruluşunda Kanun’un hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak ve yaptırmakla sorumludur. NOT: Veri sorumlularının alması gereken teknik ve idari tedbirler konusunda veri sorumlularına rehberlik etmek amacıyla “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi” hazırlanmış olup bu rehbere, Kurumun internet sitesi olan www.kvkk.gov.tr üzerinden “Yayınlar” bölümündeki “Rehberler” adımından ulaşılabilir. Veri sorumluları, öğrendikleri…

Details

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişinin hakları kanunun 11. maddesi çerçevesinde herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair bilgi talep etme, c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçla uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmasını öğrenme, d. Kişisel verilerin…

Details

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirli bir şekil şartı bulunmamaktadır. Tek taraflı bir beyanla da aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilebilir. Veri sorumlusu, ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kanıtlamakla sorumludur. Aydınlatma yükünün yerine getirilmesi, konutlarda ve yaşam düzeyinde artış sağlarken aynı zamanda artışın etkisini azaltmalarına yardımcı olur. Bu sürecin mevzuatın takibi, enerji verimliliği, sağlık hizmetleri, çevre…

Details

Veri Sorumlusu Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri sorumlusu aydınlatma yükümlülüğü veya onun yetkilendirdiği kişi, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişinin, veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, veri işleme amacı, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer hakları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Aydınlatma yükümlülüğü, ilgili kişinin onayına veya isteğine bağlı değildir. Kişisel…

Details

Yabancı Ülkeye Verilerin Aktarılması

Yabancı ülkeye verilerin aktarılması kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında yeterli korumanın bulunup bulunmadığına ve yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri şartıyla kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına Kişisel Verileri Koruma Kurulu karar verir. Bu karar verme sürecinde aşağıdaki faktörler dikkate alınır: a. Türkiye’nin taraf…

Details

Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Verilerin yurt dışına aktarılması kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasında, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olması koşuluyla yurt dışına aktarılması düzenlenmiştir. Ancak, aynı maddeye göre, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamındaki kişisel veriler ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenmesine izin veren şartlar esas alınabilir ve…

Details

Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarılması

Kişisel verilerin yurt içine aktarılması, verilerin ilgilinin açık rızası olmak şartıyla üçüncü kişilere aktarılabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun 5. ve 6. maddesindeki şartların sağlanması halinde, yeterli önlemler alınarak kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın yurt içinde aktarılmasına da izin verilmektedir. Bu bağlamda; durumunda, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin aktarılması mümkündür. Veri Güvenliği ve Koruma…

Details

Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi kanunda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları tamamen ortadan kalkarsa, bu durumda kişisel veriler, veri sorumlusu tarafından resen ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu durumda, kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olan hukuki şartların tamamının ortadan kalktığı belirlenirse, veri sorumlusu, kişisel…

Details