Veri Sorumluları Sicilinin Kamuya Açık Olması

Veri Sorumluları Sicilinin Kamuya Açık Olması

Veri sorumluları sicilinin kamuya açık olması kişisel verisi işlenen gerçek şahıslarca verileri üzerinde kontrolün sağlanabilmesi, kişisel verilerini işlediği gerçek kişilere her zaman hesap verebilir olması ve şeffaflık ilkeleri gereği VERBİS’e girilen bilgilerin görüntülenebilmesi ve varsa ihlalin tespiti için Kanun, kamuya açıklık ilkesini benimsemiştir. Bir kişi, bir veri sorumlusu tarafından kendisiyle ilgili kişisel verinin Kanunumuzda sayılan…

Veri Sorumluları Siciline Bildirim Unsurları İçerir

Veri Sorumluları Siciline Bildirim Unsurları İçerir

Veri sorumluları siciline bildirim unsurları içerir, kişisel verilerin kaydedildiği bilgilerin kaydedildiği bir kayıt sistemidir. Bu sicile yapılan bildirimde yer alması gereken unsurlar, veri sorumlularının şeffaflığı ve kişisel veri güvenliği açısından oldukça önemlidir. Bu sicil, genellikle bir ülkenin veri koruma otoritesi tarafından yönetilir ve işlenen kişisel verilerle ilgili bilgileri içerir. Bu konu, genellikle veri koruma düzenlemeleri…

VERBİS'e Kayıt Olma Yükümlülüğünün İstinası Varmı?

VERBİS’e Kayıt Olma Yükümlülüğünün İstinası Varmıdır

VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğü istisnası varmıdır kanuni bir yükümlülük olarak, tüm veri sorumlularının kayıt olmaları gereken bir sistemdir. Ancak, kanunun 16. maddesi, bazı kuruluşlar için Sicile kayıt zorunluluğundan istisna getirme yetkisi vermektedir. Buna dayanarak şirket tarafından söz konusu ölçütler belirlenmiş ve 30.12.2017 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte bu kriterler sayılmıştır.…

Yerleşik Olmayan Veri Sicile Nasıl Kayıt Yaptırır?

Yerleşik Olmayan Veri Sicile Nasıl Kayıt Yaptırır?

Yerleşik olmayan veri sicile kayıt yaptırır ülkemizde de yerleşik olmayan veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan öncelikle veri sorumlusu temsilcisi eliyle veri sorumluları siciline yani Verbis’e kaydolmak zorundadır. Veri mesuliyet temsilcisi, Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını veri sorumluları sicili hakkında yönetmelikte belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik hükmi kimse ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı…

Veri Sorumluları Siciline Kimler Kayıt Olmalı

Veri Sorumluları Siciline Kimler Kayıt Olmalı

Veri sorumluları siciline kimler kayıt olmalı kişisel verileri işleyen gerçek ve hükmi kişiler, veri işlemeye başlamadan önce veri sorumluları siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önünde bulundurularak, Kurul tarafından Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir. Ayrıca…

Veri Sorumlusu Kayıt Sistemi VERBİS

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Sistemi

Veri sorumluları siciline kayıt sistemi, genel olarak kişisel verileri kaydeden veri sorumlularının kaydedildiği bir sistemdir. Bu sistem, kişisel verilerin gizliliğinde sorumluluğu taşıyan paraların, bu sorumluluğun etkin bir şekilde yerine getirilmesini ve kişisel verilerin gizliliğini korumasını sağlamayı sağlar. Veri Sorumluları Sicilya Kayıt Sistemi, genellikle bir devletin otoritesi tarafından yönetilir ve belirli aralıklarla uyanma kayıt kayıtlarını zorunlu…

Kurulun Veri İşlenmesini Durdurma Yetkisi

Kurulun Veri İşlenmesini Durdurma Yetkisi

Kurulun veri işlenmesini durdurma yetkisi kanunda, telafisi güç veya imkânsız zararların oluşması ve açıkça hukuka uygun olmaksızın veri işlenmesi veya verinin yurt dışına aktarılması durumunda, şirkete veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verme yetkisi tanınmıştır. Kişisel verilerin hukuka uygun olmayan bir şekilde işlenmesi durumunda devreye giren bir koruma mekanizmasıdır. İlgili veri koruma…

Kurul Öngörülen Süre İçinde İlgili Kişiye Cevap Vermezse

Kurul Öngörülen Süre İçinde İlgili Kişiye Cevap Vermezse

Kurul öngörülen süre içinde ilgili kişiye cevap vermezse kanunda kuruluşun, şikâyet üzerine yapacağı inceleme sonunda şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgiliye bir cevap verilmezse söz konusu talebin reddedilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu yazı, tarafınıza iletilen önemli bir konu, kurulumuzun tarafınıza ulaştırdığı açıklama veya talep üzerine yapılması beklenen yanıtın belirli bir süre içinde alınamamış olması…

Kurulun resen inceleme yetkisi

Kurulun Resen İnceleme Yetkisi

Kurulun resen inceleme yetkisi şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrendiği durumlarda, görev alanına giren konularda gerekli incelemeleri resen yapar. Bu inceleme, şikâyete veya resen öğrenilen ihlal konusuna özgü olacaktır. Bu yetki, genellikle bir kamu kurumu, denetim kurulu veya benzeri bir organ tarafından kullanılır. Yeniden inceleme, süreçlerin faaliyetleri, mali sonuçları, prosedürlerini ve yönetim sisteminin düzenli aralıklarla…

Kurula şikayet yoluna gitmenin ön şartı

Kurula Şikâyet Yoluna Gitmenin Ön Şartı

Kurula şikayet yoluna gitmenin ön şartı kişisel verilerin korunmasıyla ilgili taleplerde öncelik olarak veri sorumlusuna başvuru yapılması zorunlu olup, bu yol tüketilmeden şikâyet gidilemez. Böylece uyumsuzlukların belirli bir kısmının veri sorumluları tarafından giderilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla başvuru yoluna gitmek zorunlu, şikâyet yoluna gitmek ise isteğe bağlıdır. Bugün birçok kurum ve kuruluş, kuruluşların haklarının korunması amacıyla çeşitli…