KVKK eğitimi; KVKK’nın Türkiye’deki gelişimi ve kanunun amaç ve kapsamı hakkında kişi, kurum ve ilgili departmanların detaylı olarak bilgilendirilmesidir. Eğitimde kişisel verilerin tanımlanması ve işleme koşulları, verilerin silinmesi, yok edilmesi anonim hale getirilmesi üzerinde durulur. Veri sorumlularının yükümlülükleri ve kişisel veri envanterlerinin hazırlanması gibi pek çok konuyla ilgili gerekli bilgiler verilir.

Kişisel veri nedir? Kişisel veri kimliği belirli, belirsiz olan gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bireyin adı, soyadı, doğum tarihi gibi kimlik bilgileri ile fiziki, ailevi, ekonomik ve sosyal özelliklerine ilişkin bilgilerdir. Kişisel veri kapsamının içine kişiyi belirlenebilir kılan telefon numarası, pasaport numarası, görüntü ve ses kayıtları, parmak izi ve genetik bilgiler de girmektedir.

Veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek tüzel kişiyi ifade eder.

Veri sorumlularının yapması zorunlu şeyler bulunmaktadır:

  • Bu yükümlülüklerden ilki kişisel verileri alınan şahsı aydınlatma yükümlülüğüdür. Aydınlatma yükümlülüğü; kişisel verilerinin kim tarafından hangi amaçla alındığı ve bu verilerin nerelerde kullanılacağı ve kimlerle paylaşılacağı hakkında ilgili kişilere bilgi verilmesi gereklidir.
  • Bir diğer yükümlülük veri sorumlusunun sakladığı verilere erişimi, verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini alma zorunluluğudur.
  • Kişisel verileri açık rıza ile alınmış olan kişiyi dilediğinde bilgilendirmek de başkaca bir yükümlülüktür. Bilgi talep eden ilgili kurum da bilgilendirilir.
  • Son yükümlülük de kişisel verilere hukuka uygun olmayan bir erişim gerçekleşmiş veya veriler çalınmış ise ilgili kişiyi ve kurumu bilgilendirme zorunluluğudur.

KVKK Eğitimi

Firmalarda KVKK Eğitiminin Önemi

Firmalarda KVKK eğitimi, KVKK ile ilgili yasal mevzuata uymayanlar hakkında uygulanan idari ve cezai yaptırımlar sebebiyle oldukça önemli bir konudur. KVKK’ya aykırı olarak hareket edildiği takdirde verilecek ceza kişisel olarak kalmayıp şirketin yönetimini de ilgilendirmektedir. Bu sebeple; şirketlerin eğitim alma, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası oluşturma ve iş yerinde bir veri sorumlusu bulundurma gibi belirli yükümlülükleri vardır. Benzer şekilde mevcut kişisel verilerin yok edilmesi, silinmesi veya anonim hale getirilmesine yönelik yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik doğrultusunda iş yerinde kişisel  veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlanması gerekmektedir.

Kişisel verileri koruma kurulu kendi inceleme yapabileceği gibi herhangi birinin şikayeti üzerine de inceleme yapmak zorundadır. KVKK farkındalığı arttıkça kurula yapılacak olan ihbarların da sayısında önemli bir artış gözlemlenebilecektir. Kişisel verileri koruma kurulu yaptığı incelemeler sonucunda KVKK’nın ihlal edildiği hallerde ceza kesme yetkisine sahiptir. İdari para cezalarının alt ve üst sınırları arasındaki makas bilinçli olarak çok geniş tutulmuştur. İdari para cezası miktarı belirlenirken failin kusuru, ekonomik durumu ve kabahatin haksızlık içeriği dikkate alınacaktır.

KVKK Eğitimi İstanbul, Ankara ve İzmir’de mi Bulunabilir?

KVKK eğitimi İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde çok daha yaygın olarak hizmettedir. İstanbul, Ankara ve İzmir’de dernek, vakıf, sendika ve şirket gibi özel hukuk hükmi kişilerinin sayısı diğer şehirlere oranla çok daha fazladır. Bahsedilen kurum ve kuruluşların sayısının fazlalığı KVKK eğitiminin bu şehirlerde ağırlıklı olarak verilmesine ortam sağlamıştır. KVKK eğitimi için mutlaka bu şehirlerden birinde bulunmanız gerekli değildir şehir dışı da hizmet vermekteyiz.

Nesil Bilişim Türkiye’nin tüm illerinde uzman olarak KVKK uyum danışmanlığı ve eğitimi hizmeti vermektedir.

KVKK Farkındalığı için Eğitim Yeterli Midir?

Kişilerde KVKK farkındalığının oluşması için eğitim uzun ve tekrarlanması gereken bir süreç olarak düşünülmelidir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesiyle ilgili maddelerde herhangi bir yenilik söz konusu olduğunda uyum sürecinin tekrarlanması gerekir. Bir örnekle açıklamamız gerekirse doldurulması gereken bir başvuru formunda isim, soyisim, yaş ve eğitim durumu alanlarının mevcut olduğunu düşünelim. Bu forma ekleyeceğimiz adres alanı ile yeni bir kişisel veri topladığımız için kişisel verilerin işlenişini yeniden kanuna uygun hale getirmemiz gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için: https://www.nesilteknoloji.com/contact/