Cep Numarasının Dijital Platform’da Rıza Olmadan İşlam Yapılması

“İlgili kişinin cep telefonu numarasının kampanya adı altında bir dijital platform bayisi tarafından edinilmesi, işlenmesi ve rızası olmaksızın arama yapılması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04/06/2021 tarih ve 2021/548 sayılı Karar Özeti

Karar Tarihi:04/06/2021
Karar No:2021/548
Konu Özeti:Bir dijital platform bayisi tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi

İlgili kişiden alınan şikâyet dilekçesinde özetle;

 • Şikâyet olunan dijital platform ile hiçbir ilişkisinin olmamasına karşın ilgili kişinin sürekli olarak 0850’li bir çağrı merkezinden arandığı ve tarafına, bu platforma üye olması yönünde pazarlama yapılmaya çalışıldığı, 
 • Bunun üzerine ilgili kişinin reklamı yapılan dijital platformun internet adresinde bulunan irtibat formu vasıtasıyla başvuruda bulunduğu, kendisine e-posta ile verilen yanıtta ise ilgili kişinin müşteri olarak herhangi bir kaydının şirket nezdinde bulunmadığı yanıtını aldığı ancak kendisinin kişisel verilerinin nasıl elde edildiği ve nerelerde kullanıldığına ilişkin sorularına herhangi bir yanıt verilmediği,
 • Dolayısıyla işlenen suçun kabul edildiği ancak detay içermeyen bir cevap ile geçiştirilmeye çalışıldığı 

hususları beyan edilerek konunun incelenmesi, şirketin ilgili kişinin kişisel verilerini nasıl elde ettiği hususunda kendisine bilgi vermesi konusunda talimatlandırılması ve gerekli cezai yaptırımın uygulanması talep edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak başlatılan inceleme neticesinde, reklamı yapılan dijital platformdan bilgi ve belge talep edilmiş olup Kuruma ulaştırılan cevabî yazıda;

 • İlgili kişinin hiçbir şekilde şirketin müşterisi olmadığı, şirket ile bir ilgisinin tespit edilemediği,
 • Şikâyet edilen numaranın dijital platformun çağrı merkezi numarasının olmadığı, yapılan araştırmada ilgili kişiyi aradığı iddia edilen numaranın 21.12.2018 tarihinden 12.09.2019 tarihine kadar “…… Expert” unvanı ile faaliyet gösteren bir bayiye tahsis edildiği,
 • İlgili kişinin adının sistemlerde hiçbir şekilde kayıtlı olmadığının anlaşıldığı, diğer bir ifade ile ilgili kişinin potansiyel bir müşteri olarak kayıtlı olmayıp herhangi bir elektronik ticari ileti izninin de bulunmadığı, bu sebeple ilgili kişinin kişisel verilerinin nereden ve ne şekilde temin edildiğinin bilinmediği,
 • Şayet bayii bu şekilde bir arama gerçekleştirmiş ise bunun kendilerinin bilgisi ve izni dâhilinde yapılmadığı

beyanlarına yer verildiği görülmüştür.

Bunun üzerine bahse konu dijital platformdan, ilgili kişiyi aradığı iddia olunan bayii ile şirketleri arasındaki iş ilişkisini tanımlayan bilgi ve belgelerin Kuruma iletilmesi talep edilmiş olup söz konusu talebe istinaden Kuruma iletilen cevap yazısında  ise;

 • Bayilik hizmeti kapsamında “…Expert” olarak görev yürüten bayiye ürün ve hizmetlerin pazarlanması, tanıtılması, satışı, söz konusu ürün ve hizmetlerle ilgili abonelik tesisi, abonelik uzatma, abonelik iptali, üst paketlere geçiş, satış sonrası hizmetler, tahsilat ve gerektiğinde kurulum ve montaj destek hizmetleri verilmesi ile sınırlı olmamak kaydıyla dijital platform tarafından bildirilecek diğer iş ve işlemler konusunda görev ve yetki tevdi edildiği,
 • Bayii ile akdedilen abonelik sözleşmesi ve bu bayiliğin iptaline ilişkin e-posta çıktısının yazılarına eklendiği,
 • Bayii tarafından kullanılan herhangi bir sistemin dijital platform tarafından kurulmayıp bayilerin kural olarak bayilik sözleşmesi ile görev ve yetkiler kapsamında kendisine sağlanan kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile dijital platformun CRM Sistemine erişerek potansiyel müşteri oluşturabildiği,
 • İlgili kişi ile ilgili olarak herhangi bir kayda rastlanılamadığı için kişisel verilerinin ne şekilde elde edildiği ve benzeri soruların cevaplandırılmasının mümkün olmayacağı

ifade edilmiştir.

Cep Numarasının Dijital Platform’da Rıza Olmadan İşlam Yapılması

Yukarıda yer verilen bilgi ve belgelerin değerlendirmesi neticesinde alınan 04/06/2021 tarih ve 2021/548 sayılı Kurul Kararında özetle;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesinde “ilgili kişi”nin, kişisel verisi işlenen gerçek kişi; “veri sorumlusu”nun, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi; ve “veri işleyen”in ise veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlandığı,
 • Kanunun “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, (2) numaralı fıkrasında ise kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu hükümlerinin yer aldığı,
 • 6698 sayılı Kanunda veri işleyenin; veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlandığı, buna göre veri işleyenin, veri sorumlusu adına, ondan aldığı yetki ve talimata göre kişisel veri işlemekte olduğu, bu minvalde “veri işleyen” sıfatının kazanılabilmesi için veri işleyenin, veri sorumlusunun idarî yapısından ayrı bir hukukî varlığının olması; bir başka diğer deyişle, veri sorumlusunun birimleri içerisinde bulunmaması gerekmekle birlikte veri işleyenin, veri sorumlusundan ayrı bir hukuk kişisi olarak veri sorumlusunun talimatı, denetimi ve yetkilendirmesi dâhilinde kişisel veri işleme faaliyeti yürüteceği,
 • Her ne kadar bayii ile dijital platform arasında akdedilen sözleşme hükümlerinden genel şekliyle dijital platformun veri sorumlusu, bayinin ise veri işleyen olarak belirlendiği görülmekte ise de somut hadisede bayinin veri işleyen sıfatından çıkarak veri sorumlusu hâline geldiği, zira dijital platformun merkezî CRM sisteminde müşteri/potansiyel müşteri olarak kaydı bulunmayan ilgili kişiyi dijital platformun talimatı veya bilgisi dâhilinde olmaksızın aradığının anlaşıldığı, bu telefon numarası bayiye dijital platform tarafından iletilmediğinden, bayinin veri işleyen olarak, veri sorumlusunun denetimi ve kontrolü altında kişisel veri işleme faaliyeti yürüttüğünden bahsedilemeyeceği,
 • Somut olayda bayinin, kendi iradesiyle ve dijital platformdan bağımsız bir şekilde ilgili kişinin açık rızası veya Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer verilen işleme şartlarına dayanmaksızın ilgili kişinin kişisel verisi niteliğindeki telefon numarasını aramak suretiyle kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmasından ötürü veri sorumlusu sıfatını haiz olduğu

değerlendirmelerinden hareketle;

 • İlgili kişinin kişisel verisi olan telefon numarasının Kanunun 5 inci maddesinde yer alan herhangi bir işleme şartına dayanmaksızın hukuka aykırı elde edildiği ve işlendiği dikkate alındığında Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu bayii hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında idarî para cezası uygulanmasına

karar verilmiştir.

Kaynak: kvkk.gov.tr