1- Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartlarının varlığı tek başına yeterli midir?

KişiselverilerinhukukauygunişlenmesiiçinKişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 5 ve 6. maddelerinde yer alan işleme şartlarından herhangi birinin varlığı yeterli olmayıp Kanunun 4. maddesinde yer alan hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine de tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde uyulması gereklidir.

2- Bir kişisel veri işleme faaliyeti Kanunda öngörülen birden fazla işleme şartına dayanılarak gerçekleştirilebilir mi?

Kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilirken birden fazla kişisel veri işleme şartı bulunabilir.

Açık rıza dışındakiveriişleme şartlarından birivarken ayrıca ilgili kişiden açık rıza alınması, ilgili kişinin yanıltılması ve yanlış yönlendirilmesi anlamına geleceğinden kişisel veri işleme faaliyeti açık rıza işleme şartı ile birlikte diğer işleme şartlarına dayanılarak gerçekleştirilemeyecektir.

3- Kanundaki kişisel veri işleme şartlarından açık rızanın diğer işleme şartlarına göre bir önceliği var mıdır?

Kanunun 5 ve 6. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları arasında herhangi bir öncelik sıralaması diğer bir ifadeyle hiyerarşik ilişki yoktur. Ancak belirtmek gerekir ki; açık rıza dışındaki veri işleme şartlarından biri varken ayrıca ilgili kişiden açık rıza alınması, ilgili kişinin yanıltılması ve yanlış yönlendirilmesi sonucunu doğurabilecektir. Bu nedenle, öncelikle veri sorumlusu tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza dışındaki işleme şartlarından birine dayanıp dayanmadığı değerlendirilmeli, açık rıza dışında bir veri işleme şartı söz konusu değilse veri işleme faaliyetini gerçekleştirebilmek için ilgili kişinin açık rızasının alınması yoluna gidilmelidir.

Section

Empty section. Edit page to add content here.

Section

Empty section. Edit page to add content here.

Section

Empty section. Edit page to add content here.

Section

Empty section. Edit page to add content here.

Section

Empty section. Edit page to add content here.

Section

Empty section. Edit page to add content here.

Section

Empty section. Edit page to add content here.

Section

Empty section. Edit page to add content here.