İrtibat Bürolarının Verbis Kayıt Yükümlülüğü

Türkiye'de bulunan irtibat bürolarının merkez firmadan ayrıca VERBİS'e kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak merkez şirketin KVKK anlamında veri sorumlusu olduğu ve VERBİS'e kayıt yükümlülüğü bulunduğu durumda, firma adına VERBİS'e ilişkin birtakım işlemlerin yapılması gerekecektir.

İRTİBAT BÜROLARI

Yabancı menşeli ticari işletmeler, Türkiye’deki iş ilişkilerini yönlendirmek için bir dizi seçeneğe sahiptir. Yabancı ülke yasalarına tabi bu şirketler; Türkiye’de şube açma hakkına sahip olmanın yanı sıra, bir irtibat bürosu kurma seçeneğine de sahiptirler. İrtibat büroları, işletmelerin amaçlarına ulaşmalarını ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan bazı yardımcı veya tamamlayıcı işleri gerçekleştiren yerler olarak tanımlanabilir. Bu işler arasında iletişim sağlama, pazar araştırması yapma, temsil etme ve karşılama gibi faaliyetler yer almaktadır.

İrtibat bürolarının hukuki düzenlemesi, 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu” ve “Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” tarafından gerçekleştirilmiştir. Yurtdışında bulunan kuruluşların Türkiye’de açacakları irtibat bürosunun tüm masrafları, yurtdışından getirilecek dövizle karşılanır. İrtibat bürolarına en fazla 3 yıl süreyle faaliyet izni verilir, bu süre sonunda ise faaliyet izni yeniden başvurularak uzatılabilir.

Web Uygulama Pentest

VERİ SORUMLUSU VE VERBİS NEDİR, KİMLER VERBİS’E KAYDOLMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 16 uyarınca, kişisel veri işleyen her gerçek ve tüzel kişi veri sorumlusu, kişisel veri işlemeye başlamadan önce “Veri Sorumluları Sicili”ne kaydolmalıdır. Bu sicil, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından oluşturulan ve sunulan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS” veya “Sicil”) adını taşır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amacını ve yöntemini belirleyen, veri kayıt sisteminin oluşturulması ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Veri sorumlusunun belirlenmesi için, kişisel verilerin toplandığı ve toplama yöntemlerinin yanı sıra toplanacak kişisel veri türleri, toplanan verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı, hangi bireylerin kişisel verilerinin toplanacağı, toplanan verilerin paylaşılıp paylaşılmayacağı ve paylaşılacaksa kiminle paylaşılacağı, verilerin ne kadar süreyle saklanacağı konuları göz önünde bulundurulur.

Kanun hükümleri veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından istisna olarak belirtilmeyen durumlar dışında, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye’de veri işlemeleri durumunda VERBİS’e kayıt yapmak zorundadır.

İRTİBAT BÜROLARININ VERBİS KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yurt dışında faaliyet gösteren tüzel kişilere bağlı olan irtibat büroları, yabancı şirketin talimatları dışında herhangi bir işlem yapamazlar ve ayrı bir tüzel kişilikleri yoktur. Bu bağlamda, irtibat bürolarının yabancı şirketten ayrı bir veri sorumlusu sıfatına sahip olup olmadığı sorusu gündeme gelir. Sonuçta, irtibat büroları; iletişim kurma, fizibilite araştırması yapma, tanıtım ve reklam, yerel iş fırsatlarını izleme ve merkez firmaya bilgi sağlama gibi amaçlar doğrultusunda Türkiye’de veri işleme faaliyetlerinde bulunurlar.

Bu konu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre Türkiye’de bulunan şubeleri ve irtibat büroları için “veri sorumlusu” sıfatını ve dolayısıyla VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü ele alan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.07.2019 tarih ve 2019/225 sayılı kararıyla ele alınmıştır.

Söz konusu kararda, yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki varlıklarının nasıl sürdürüldüğü üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, Kurul öncelikle Türkiye’de doğrudan veya şubeleri aracılığıyla kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunan yurtdışında yerleşik veri sorumlularının Sicil’e kayıt yükümlülüğü olduğuna karar vermiştir. Bu veri sorumluları, Türkiye’deki şubeleri KVKK’da belirtilen “veri sorumlusu” tanımını karşılıyorsa, söz konusu şubeler, yurtdışında yerleşik tüzel kişiden bağımsız olarak Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu olarak kabul edilirler. Ancak irtibat bürolarının, yurtdışında yerleşik veri sorumlusundan ayrı olarak VERBİS’e kayıt yapma yükümlülüğü olmadığına karar verilmiştir.

Kurul’un bu kararında, irtibat bürolarının Sicil’e kaydolmasının gerekmediği belirtilmiş olsa da, bu durum sadece şubeyle karşılaştırılarak açıklanmış ve yeterince gerekçelendirilmemiştir. Ayrıca, bu kararda, yalnızca irtibat bürosu veya temsilcilikleri olan yabancı şirketlerin, bu varlıkları aracılığıyla veri işlemesi durumunda ne sıfatla kabul edilecekleri açıklanmamıştır.

Kurul’un 23.06.2020 tarih ve 2020/471 sayılı başka bir kararında ise yurtdışında yerleşik bir yabancı bankanın Türkiye’deki temsilcilikleri hakkında VERBİS kayıt yükümlülüğü açıklanmıştır. Yabancı bankaların Türkiye temsilcilikleri, Türkiye’de Açılan Temsilciliklerin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Söz konusu temsilcilikler, bağlı bulundukları banka adına; bankanın ve sunduğu hizmetlerin tanıtımı, piyasa araştırması ve toplanan bilgilerin merkeze raporlanması gibi faaliyetleri yürütmektedir. Bu nedenle yabancı banka temsilcilikleri, irtibat bürolarıyla aynı nitelikte faaliyetlerde bulunmaktadır. Ayrıca, irtibat büroları gibi, yabancı bankaların Türkiye temsilcilikleri de Bankacılık Kanunu’nda belirtilen bazı faaliyetleri gerçekleştiremezler.

Bu kararda, yabancı bankanın, veri sorumlusu sıfatı ve dolayısıyla VERBİS’e kayıt yükümlülüğü doğurduğuna dikkat çekilmiştir. Yabancı bankaların Türkiye temsilcilikleri, yabancı banka tarafından Türkiye’de sürekli bir varlık olarak kabul edildiğinden, bu nedenle veri sorumlusu sıfatıyla kabul edilirler.

Sonuç olarak, irtibat bürosu aracılığıyla Türkiye’de sürekli bir varlık bulunduran yurtdışında yerleşik bir tüzel kişinin, bu durumda veri sorumlusu olarak kabul edileceği ve VERBİS’e kayıt yapma yükümlülüğünün olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, yurtdışındaki şirketin yetkili organı tarafından atanan “veri sorumlusu temsilcisi” gereklidir ve bu kişi, Türkiye’de bulunan bir gerçek kişi olmalıdır.

Sonuç

Türkiye’de yerleşik olmayan kuruluşlar, Türkiye’de farklı yollarla faaliyet gösterme ve veri işleme yetkisine sahiptir. Bu şirketler, Türkiye’de doğrudan veri işleme faaliyetlerine başlayabilirler veya şubeler aracılığıyla faaliyetlerini sürdürebilirler ve kişisel veri işleme süreçlerine dahil olabilirler. Ayrıca, bu şirketlerin, şubelerin aksine daha sınırlı varlıklara sahip temsilcilik veya irtibat bürosu gibi oluşumlar kurma olasılığı da vardır.

Türkiye’de irtibat bürosu veya şube sahibi olan yurt dışındaki tüzel kişiler, kişisel veri işleme faaliyetlerine dahil oluyor ve KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında veri sorumlusu olarak kabul ediliyorlarsa, VERBİS’e kayıt yapma yükümlülüğü altındadırlar.

Yurt dışındaki merkez şirketin Türkiye’de faaliyet gösteren şubeleri, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmasalar da, veri sorumlusu olarak kabul edilir ve bu statüleri gereği KVKK ile belirlenen yükümlülüklere tabi tutulurlar.

Türkiye’de yerleşik irtibat bürolarının ise, merkez şirketten ayrıca VERBİS’e kayıt yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, merkez şirket KVKK açısından veri sorumlusu olarak kabul ediliyorsa ve VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunuyorsa, şirket adına VERBİS ile ilgili bazı işlemleri gerçekleştirmek irtibat bürosuna düşebilir. Bu işlemler, irtibat bürosu tarafından yürütülmelidir.

Web uygulama testinin birkaç farklı türü vardır. Bunlar arasında yük testi, güvenlik testi, performans testi ve uyumluluk testi yer almaktadır. Yük testi, uygulamanın kullanıcı taleplerine yanıt vermek için yeterli kapasiteye sahip olup olmadığını test etmek için kullanılır. Güvenlik testi, uygulamanın güvenliğini test etmek için kullanılır ve saldırıların ve güvenlik açıklarının tespit edilmesine yardımcı olur. Performans testi, uygulamanın belirli koşullar altında ne kadar hızlı çalışabileceğini test etmek için kullanılır. Uyumluluk testi ise uygulamanın farklı tarayıcılarda ve cihazlarda doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Web uygulama testi sırasında birçok farklı araç kullanılabilir. Bu araçlar arasında otomatik test araçları, manuel test araçları, kod analiz araçları ve yük testi araçları yer alır. Otomatik test araçları, uygulamanın farklı senaryolarını otomatik olarak çalıştırarak hataların tespit edilmesine yardımcı olur. Manuel test araçları ise, kullanıcıların uygulama ile etkileşimini simüle etmek için kullanılır.

Kulak Verin

Siber Saldırı Riskinin Boyutunu Daha İyi Anlamak İçin Nesil Teknoloji Tic. A.Ş. sizi siber dünyadaki risklerin boyutları hakkında detaylı bilgilendiriyor.
Ulusal kanallarda yayınlanan röportajlarımızı izleyerek bize kulak verin ve daha fazlasını öğrenin
İletişime Geç!