AKILLI KİMLİK KARTI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla NESİL TEKNOLOJİ A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak NESİL  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi :  www.nesilteknoloji.com

Telefon Numarası : +90 312 911 46 40

 E-Posta Adresi :  [email protected]

Adres : Cevizlidere Mahallesi 1256. Cadde No: 10/A Balgat, Çankaya/Ankara

Akıllı Kimlik Kartı Aydınlatma Metni

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri Çeşidiİşlenme AmacıHukuki Dayanak
    Vesikalık Fotoğraf  Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiMadde 5.2.c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  UnvanÇalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin YürütülmesiMadde 5.2.ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
  getirebilmesi için zorunlu olması
  Sicil No, Ad, Soyad  Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin YürütülmesiMadde 5.2.c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz taraf olduğumuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi veya sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması için gerekli olduğu ölçüde ilgili kurum, kuruluş veya anlaşmalı olduğumuz firmalara, aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

NESİL sözlü yazılı veya elektronik ortamlar vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları kapsamında IT Departmanı Akıllı kimlik kartı Süreci kapsamında aşağıda belirtilen yöntemlerle kişisel veriler toplanmaktadır:

Veri ÇeşitleriToplanma YöntemiToplanma Noktası
Vesikalık FotoğrafOtomatik AktarımIKYS
UnvanManuel AktarımKart üzerinde belirtiliyor.
T.C. Kimlik No, Sicil No, Ad, SoyadManuel AktarımKart üzerinde belirtiliyor.

5. İlgili Kişinin Hakları

Şirket bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
  • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilir. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Daha fazla bilgi için: https://www.nesilteknoloji.com/