5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AĞ ERİŞİM KAYDI TUTULMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla NESİL TEKNOLOJİ A.Ş. tarafından hazırlamıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak NESİL kurulu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi : www.nesilteknoloji.com

Telefon Numarası : +90 312 911 46 40

 E-Posta Adresi : kvkk@nesilteknoloji.com

Adres : Cevizlidere Mahallesi 1256. Cadde No: 10/A Balgat, Çankaya/Ankara

5651 Aydınlatma Metni

5651 Aydınlatma Metni

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla NESİL. nezdinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri kapsamında ve işbu 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Ağ Erişim Kaydı Tutulmasına Yönelik çerçevesinde işlenmektedir.

KVKKnın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında sizlere internet erişimi sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi çerçevesinde işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi        Kişisel Veri İşleme Amaçları 
Kimlik Verisi·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlem Güvenliği Verisi  ·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Şirket gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. İşbu Aydınlatma Metniyle şirketin internet bağlantısından faydalanmanız çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, kurul tarafından elektronik ortamda misafir internet ağı ile bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar yoluyla KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülme ile hukuki sebepleri kapsamında toplar.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kurul bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer alan amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişmek.

Kurul faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve hizmet temin edilmesi amaçlarıyla tedarikçilerimize ve tedarikçilerimizin çalışanlarına, ve kurulun hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere aktarılabilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları

Şirket bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini yada yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
  • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletilir.
    Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Daha farklı konular için: https://www.nesilteknoloji.com/