5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AĞ ERİŞİM KAYDI TUTULMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla NESİL TEKNOLOJİ A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak NESİL (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi : www.nesilteknoloji.com

Telefon Numarası : +90 312 911 46 40

 E-Posta Adresi : kvkk@nesilteknoloji.com

Adres : Cevizlidere Mahallesi 1256. Cadde No: 10/A Balgat, Çankaya/Ankara

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla NESİL. nezdinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Ağ Erişim Kaydı Tutulmasına Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında sizlere internet erişimi sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi çerçevesinde işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi        Kişisel Veri İşleme Amaçları 
Kimlik Verisi·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlem Güvenliği Verisi  ·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Şirket gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda şirket, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvelik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile şirketin internet bağlantısından faydalanmanız çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin İdare tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere ise kurumsal web sitesinde bulunan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, şirket tarafından elektronik ortamda misafir internet ağı ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülme ile meşru menfaat kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirket bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, meşru menfaat ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçlarıyla tedarikçilerimize ve tedarikçilerimizin çalışanlarına, ve şirketin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere aktarılabilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları

Şirket bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

  Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.