KVKK kişisel verilerin korunma kanunu anlamına gelmektedir. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesine belirtildiği gibi temel bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, Anayasanın kişinin hak ve ödevlerine ilişkin bölümünde yer almıştır.

Veri Sorumluları Sicilinin Kamuya Açık Olması

Veri Sorumluları Sicilinin Kamuya Açık Olması

Veri sorumluları sicilinin kamuya açık olması kişisel verisi işlenen gerçek şahıslarca verileri üzerinde kontrolün sağlanabilmesi, kişisel verilerini işlediği gerçek kişilere her zaman hesap verebilir olması ve şeffaflık ilkeleri gereği VERBİS’e girilen bilgilerin görüntülenebilmesi ve varsa ihlalin tespiti için Kanun, kamuya açıklık ilkesini benimsemiştir. Bir kişi, bir veri sorumlusu tarafından kendisiyle ilgili kişisel verinin Kanunumuzda sayılan…

Veri Sorumluları Siciline Bildirim Unsurları İçerir

Veri Sorumluları Siciline Bildirim Unsurları İçerir

Veri sorumluları siciline bildirim unsurları içerir, kişisel verilerin kaydedildiği bilgilerin kaydedildiği bir kayıt sistemidir. Bu sicile yapılan bildirimde yer alması gereken unsurlar, veri sorumlularının şeffaflığı ve kişisel veri güvenliği açısından oldukça önemlidir. Bu sicil, genellikle bir ülkenin veri koruma otoritesi tarafından yönetilir ve işlenen kişisel verilerle ilgili bilgileri içerir. Bu konu, genellikle veri koruma düzenlemeleri…

VERBİS'e Kayıt Olma Yükümlülüğünün İstinası Varmı?

VERBİS’e Kayıt Olma Yükümlülüğünün İstinası Varmıdır

VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğü istisnası varmıdır kanuni bir yükümlülük olarak, tüm veri sorumlularının kayıt olmaları gereken bir sistemdir. Ancak, kanunun 16. maddesi, bazı kuruluşlar için Sicile kayıt zorunluluğundan istisna getirme yetkisi vermektedir. Buna dayanarak şirket tarafından söz konusu ölçütler belirlenmiş ve 30.12.2017 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte bu kriterler sayılmıştır.…

Yerleşik Olmayan Veri Sicile Nasıl Kayıt Yaptırır?

Yerleşik Olmayan Veri Sicile Nasıl Kayıt Yaptırır?

Yerleşik olmayan veri sicile kayıt yaptırır ülkemizde de yerleşik olmayan veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan öncelikle veri sorumlusu temsilcisi eliyle veri sorumluları siciline yani Verbis’e kaydolmak zorundadır. Veri mesuliyet temsilcisi, Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını veri sorumluları sicili hakkında yönetmelikte belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik hükmi kimse ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı…

Veri Sorumluları Siciline Kimler Kayıt Olmalı

Veri Sorumluları Siciline Kimler Kayıt Olmalı

Veri sorumluları siciline kimler kayıt olmalı kişisel verileri işleyen gerçek ve hükmi kişiler, veri işlemeye başlamadan önce veri sorumluları siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önünde bulundurularak, Kurul tarafından Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir. Ayrıca…

Veri Sorumlusu Kayıt Sistemi VERBİS

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Sistemi

Veri sorumluları siciline kayıt sistemi, genel olarak kişisel verileri kaydeden veri sorumlularının kaydedildiği bir sistemdir. Bu sistem, kişisel verilerin gizliliğinde sorumluluğu taşıyan paraların, bu sorumluluğun etkin bir şekilde yerine getirilmesini ve kişisel verilerin gizliliğini korumasını sağlamayı sağlar. Veri Sorumluları Sicilya Kayıt Sistemi, genellikle bir devletin otoritesi tarafından yönetilir ve belirli aralıklarla uyanma kayıt kayıtlarını zorunlu…

Veri Sorumluları Sicilleri

Veri Sorumluları Sicilleri

Veri sorumluları sicilleri kişisel Verileri İşleyen Sorumlular Sicili, yani VERBİS, gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce kayıt olmaları gereken ve işledikleri kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları resmi bir kayıt sistemi olarak bilinir. Verbis, KVKK gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulan sicildir. Veri Sorumluları Sicilleri, kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu…

Kurulun Veri İşlenmesini Durdurma Yetkisi

Kurulun Veri İşlenmesini Durdurma Yetkisi

Kurulun veri işlenmesini durdurma yetkisi kanunda, telafisi güç veya imkânsız zararların oluşması ve açıkça hukuka uygun olmaksızın veri işlenmesi veya verinin yurt dışına aktarılması durumunda, şirkete veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verme yetkisi tanınmıştır. Kişisel verilerin hukuka uygun olmayan bir şekilde işlenmesi durumunda devreye giren bir koruma mekanizmasıdır. İlgili veri koruma…

Kurulun İhlale İlişkin Kararları Kim Tarafından Yerine Getirilir

Kurulun İhlale İlişkin Kararları Kim Tarafından Yerine Getirilir

Kurulun ihlale ilişkin kararları kim tarafından yerine getirilir şikâyet üzerine ya da uyuşmazlığında yapılan inceleme sonucunda, zarar vermenin varlığı anlaşılması hâlinde kuruluşun, tespit ettiği hukuka uygun olmayan veri yükümlüsü tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içerisinde yerine getirilir. Kurulun kesintiye uğramasıyla ilgili kararlar, genellikle…

Kurul Öngörülen Süre İçinde İlgili Kişiye Cevap Vermezse

Kurul Öngörülen Süre İçinde İlgili Kişiye Cevap Vermezse

Kurul öngörülen süre içinde ilgili kişiye cevap vermezse kanunda kuruluşun, şikâyet üzerine yapacağı inceleme sonunda şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgiliye bir cevap verilmezse söz konusu talebin reddedilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu yazı, tarafınıza iletilen önemli bir konu, kurulumuzun tarafınıza ulaştırdığı açıklama veya talep üzerine yapılması beklenen yanıtın belirli bir süre içinde alınamamış olması…