KVKK Konferansı’nda Konuşmacı olduk.

Genel Müdürümüz Uygar Yasin AYDIN yaptığı konuşmada, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel veri işlemede uyulması gereken usul ve esasları düzenlemeyi amaçladığını belirterek, Kanunun veri işlemeyi ve veri aktarımını engellemediğini, hukuka uygun şekilde veri işlemeyi öngördüğünü ifade etti. 

Yurtdışına Veri Aktarımı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yurt içine ve yurtdışına veri aktarımı için benzer şartları aramaktadır. Bunun yanı sıra kişisel verilerin yurt dışına aktarımı esnasında ek tedbirlerin alınmasını öngörülmüştür. Bununla ilgili olarak da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi, kişisel verilerin yurt dışına aktarımını düzenlemektedir. Kanunun 9. maddesine göre kişisel verinin yurt dışına aktarılabilmesi için…

Kişisel Veri İhlal Bildirimi ve Kurul Kararı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 12 (1) maddesinde veri sorumlusu (VS), kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekte, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemekte ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktadır. İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak üçüncü bir kişi tarafından elde edilmesi halinde (5) numaralı fıkrada görevli kişi, durumu en kısa sürede ilgili kişiye…

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun Çıkış Süreci

KVKK’nın İhtiyaç Duyulma Nedeni Kişisel Verileri Koruma Kanununun getirilmesindeki amaç, kişisel verileri işlerken özel alanların gizliliğini korumaktır. Böylece bu gizlilik korunurken kişilerin temel hak ve özgürlüklerini tehlikeye düşürmemek adına bu verileri işleyen kişilerin uyması gereken usul ve esaslar bütününe KVKK adı verilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda özellikle önemi artan mahremiyetin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması KVKK kapsamına…

KVKK Politikası

1.         Giriş: 1.1        Politikanın amacı ve kapsamı KVKK politikası amacı şirket bünyesinde sahip olunan tüm kişisel verilerin daha güvenli işlenmesini sağlamaktır. Örneğin; muhafaza etmek, işlenen bilgilerin şeffaflığını sağlamak ve talep doğrultusunda kişinin bilgilerin neden işlendiği hususunda bilgilendirmek gibi. 1.2        Kapsam Kurum çalışanlarından başlayarak hizmet sağlayıcıları, çalışan adayları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere kadar olan tüm…

KVKK Uyum Sürecinde Yapılması Gerekilenler

Veri Sorumlusu aşağıdaki adımları takip ederek KVKK uyum sürecini başlatabilir. KVKK Uyum Sürecinde Yapılanlar Kişisel Veri Envanterinin Çıkarılması Kurumun Veri Sorumlusu olarak VERBİS’e kaydettirilmesi Kurumun İrtibat kişisinin belirlenerek VERBİS’e kaydettirilmesi Kurumda Envanter ile Belirlenen Kişisel verilerin VERBİS’e Bildirilmesi Aydınlatma Metninin Hazırlanması Açık Rıza Beyanı Formunun Hazırlanması İlgili Kişi Başvuru Formunun Hazırlanması Cookie ve Çerez Politikası’nın Hazırlanması Kamera Kayıt…

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi verilerin hiçbir şekilde kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılmayacak hale getirilmesidir. Veri sorumlusu kişisel verilerin anonimleştirilmesi için gerekli tüm tedbirleri almakla sorumludur. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi yöntemleri: Verileri anonimleştirme doğrudan ya da dolaylı olarak kişiyi saptanabilir yapan tüm verileri çıkartarak ya da değiştirerek kişiyi, ilgili kişi ile ilişkilendirilmesine imkân…

Kişisel Veri İşleme Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) sözleşmeler, en önemli adımlardan biridir. Bu sözleşmeler arasında en önemlisi veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki sözleşme ve ilişkileridir. Bir yandan da veri sorumlularının KVKK’ya uyum sürecinde yerine getirmesi gereken sözleşme yönetimi içinde bulunmaktadır. Yirminci yüzyılla birlikte doğan mahremiyet kavramı modern sözleşme tipini doğurdu. Bu yeni nesil sözleşme tipinde kişisel veri…

KVKK Kurum Kitapçıkları

24 Mart 2016 tarihinde meclisten geçen 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun hayatımıza girmiştir. Ayrıca kanunun denetlenmesi için Kişisel Verileri Koruma Kurumu da hayatımızın bir parçası olmuştur. Kurum, kanunun doğru bir şekilde uygulandığından emin olmak için sık sık denetlemeler yapmakla yükümlüdür. Fakat yeni bir kanun olduğundan kanuna tabi…

Veri Sorumlusunun Uyum Sürecinde Yapacağı İşlemler

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanun veri güvenliğine farklı bir bakış açısı getirerek yeni kavramları hayatımızda yer edinmesini sağladı. Bunlardan en dikkat çekenler Veri Sorumlusu, VERBİS ve Açık Rıza’dır. Veri Sorumlusu Atanması Kişisel verilerin işlenme amaç ve araçlarına karar veren ve veri toplama sisteminin kurulmasından ve…