Kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir mahiyetteki gerçek kişiyle ilgili her çeşit bilgidir. Bir bilginin kişisel veri kabul edilebilmesi için verinin gerçek kişiye ait olması ve bu kişinin belirli veya belirlenebilir durumda olması gerekmektedir. Bu kapsamda bir verinin kişisel veri olarak değerlendirilmesi için gerçek kişiye ait olması, kişiyi belirlenebilir kılması ve her çeşit bilgiyi içinde barındırması gerekir.

Veri Sorumluları Sicilinin Kamuya Açık Olması

Veri Sorumluları Sicilinin Kamuya Açık Olması

Veri sorumluları sicilinin kamuya açık olması kişisel verisi işlenen gerçek şahıslarca verileri üzerinde kontrolün sağlanabilmesi, kişisel verilerini işlediği gerçek kişilere her zaman hesap verebilir olması ve şeffaflık ilkeleri gereği VERBİS’e girilen bilgilerin görüntülenebilmesi ve varsa ihlalin tespiti için Kanun, kamuya açıklık ilkesini benimsemiştir. Bir kişi, bir veri sorumlusu tarafından kendisiyle ilgili kişisel verinin Kanunumuzda sayılan…

Veri Sorumluları Siciline Bildirim Unsurları İçerir

Veri Sorumluları Siciline Bildirim Unsurları İçerir

Veri sorumluları siciline bildirim unsurları içerir, kişisel verilerin kaydedildiği bilgilerin kaydedildiği bir kayıt sistemidir. Bu sicile yapılan bildirimde yer alması gereken unsurlar, veri sorumlularının şeffaflığı ve kişisel veri güvenliği açısından oldukça önemlidir. Bu sicil, genellikle bir ülkenin veri koruma otoritesi tarafından yönetilir ve işlenen kişisel verilerle ilgili bilgileri içerir. Bu konu, genellikle veri koruma düzenlemeleri…

VERBİS'e Kayıt Olma Yükümlülüğünün İstinası Varmı?

VERBİS’e Kayıt Olma Yükümlülüğünün İstinası Varmıdır

VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğü istisnası varmıdır kanuni bir yükümlülük olarak, tüm veri sorumlularının kayıt olmaları gereken bir sistemdir. Ancak, kanunun 16. maddesi, bazı kuruluşlar için Sicile kayıt zorunluluğundan istisna getirme yetkisi vermektedir. Buna dayanarak şirket tarafından söz konusu ölçütler belirlenmiş ve 30.12.2017 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte bu kriterler sayılmıştır.…

Yerleşik Olmayan Veri Sicile Nasıl Kayıt Yaptırır?

Yerleşik Olmayan Veri Sicile Nasıl Kayıt Yaptırır?

Yerleşik olmayan veri sicile kayıt yaptırır ülkemizde de yerleşik olmayan veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan öncelikle veri sorumlusu temsilcisi eliyle veri sorumluları siciline yani Verbis’e kaydolmak zorundadır. Veri mesuliyet temsilcisi, Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını veri sorumluları sicili hakkında yönetmelikte belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik hükmi kimse ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı…

Veri Sorumlusu Kayıt Sistemi VERBİS

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Sistemi

Veri sorumluları siciline kayıt sistemi, genel olarak kişisel verileri kaydeden veri sorumlularının kaydedildiği bir sistemdir. Bu sistem, kişisel verilerin gizliliğinde sorumluluğu taşıyan paraların, bu sorumluluğun etkin bir şekilde yerine getirilmesini ve kişisel verilerin gizliliğini korumasını sağlamayı sağlar. Veri Sorumluları Sicilya Kayıt Sistemi, genellikle bir devletin otoritesi tarafından yönetilir ve belirli aralıklarla uyanma kayıt kayıtlarını zorunlu…

Veri Sorumluları Sicilleri

Veri Sorumluları Sicilleri

Veri sorumluları sicilleri kişisel Verileri İşleyen Sorumlular Sicili, yani VERBİS, gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce kayıt olmaları gereken ve işledikleri kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları resmi bir kayıt sistemi olarak bilinir. Verbis, KVKK gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulan sicildir. Veri Sorumluları Sicilleri, kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu…

Kurulun Veri İşlenmesini Durdurma Yetkisi

Kurulun Veri İşlenmesini Durdurma Yetkisi

Kurulun veri işlenmesini durdurma yetkisi kanunda, telafisi güç veya imkânsız zararların oluşması ve açıkça hukuka uygun olmaksızın veri işlenmesi veya verinin yurt dışına aktarılması durumunda, şirkete veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verme yetkisi tanınmıştır. Kişisel verilerin hukuka uygun olmayan bir şekilde işlenmesi durumunda devreye giren bir koruma mekanizmasıdır. İlgili veri koruma…

Kurul Öngörülen Süre İçinde İlgili Kişiye Cevap Vermezse

Kurul Öngörülen Süre İçinde İlgili Kişiye Cevap Vermezse

Kurul öngörülen süre içinde ilgili kişiye cevap vermezse kanunda kuruluşun, şikâyet üzerine yapacağı inceleme sonunda şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgiliye bir cevap verilmezse söz konusu talebin reddedilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu yazı, tarafınıza iletilen önemli bir konu, kurulumuzun tarafınıza ulaştırdığı açıklama veya talep üzerine yapılması beklenen yanıtın belirli bir süre içinde alınamamış olması…

Kurula Şikâyet İçin Herhangi Bir Şart Öngörülmüştür

Kurula Şikâyet İçin Herhangi Bir Şart Öngörülmüştür

Kurula şikayet için herhangi bir şart öngörülmüştür herhangi bir organizasyon, kurum veya kuruluş içerisinde, kişiler arasındaki ilişkilerin düzenli ve adil bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla çeşitli kurullar kurulmaktadır. Bu kurullar genellikle işlerdeki sorunları çözer, kişilerin haklarını korumayı ve adaleti sağlama gibi hedeflere yönelik faaliyet gösterirler. Şikâyet Mekanizmalarının Önemi Çalışma değişiklikleri, çalışanlar arasında çeşitli anlaşmazlıklar ve…

Kurulun resen inceleme yetkisi

Kurulun Resen İnceleme Yetkisi

Kurulun resen inceleme yetkisi şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrendiği durumlarda, görev alanına giren konularda gerekli incelemeleri resen yapar. Bu inceleme, şikâyete veya resen öğrenilen ihlal konusuna özgü olacaktır. Bu yetki, genellikle bir kamu kurumu, denetim kurulu veya benzeri bir organ tarafından kullanılır. Yeniden inceleme, süreçlerin faaliyetleri, mali sonuçları, prosedürlerini ve yönetim sisteminin düzenli aralıklarla…