COVİD19 SALGIN SÜRECİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla NESİL TEKNOLOJİ A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak NESİL (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi :  https://www.nesilteknoloji.com

Telefon Numarası : +90 312 911 46 40

 E-Posta Adresi :  kvkk@nesilteknoloji.com

Adres : Cevizlidere Mahallesi 1256. Cadde No: 10/A Balgat, Çankaya/Ankara

Kanunda Yer Alan Temel Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Covid 19: Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ölümcül sonuçları olan salgın hastalık.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

2. İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşlenen Kişisel Veriler

NESİL tarafından ilgili kişilere ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır:

a.  Seyahat Verileri: Konaklama ve Seyahat bilgisi.

b.  Sağlık Verileri: Vücut Isısı Ölçümü, Kronik Rahatsızlık Bilgisi, Covid19 Belirtileri, süresiz HES Kodu.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak ilgili kişilerin kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Kamu Sağlığı için gerekli önlemlerin alınması
 • İş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş Kanunu ve diğer tüm mevzuatlar kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi
 • Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini

Özellikle çalışan ve ziyaretçi/misafir/firma görevlilerinin HES Kodlarının alınması kamu sağlığının korunması amacını taşımaktadır.

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Covid19 Salgın hastalık süresince hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden ve yasal mercilerden elde edilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler; vücut ısısı ölçüm aletleri, elektronik posta, araçlar üzerinden ve yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan Kamu Sağlığı Tedbirleri gözetilerek toplanabilmektedir.

NESİL faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilmektedir.

Çalışanlara ait süresiz HES kodları, vücut ısısı bilgileri toplanarak HES sistemi üzerinde riskli olan çalışanların karantina veya sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Ziyaretçi/misafir/firma çalışanlarının süresiz HES kare kodları ise güvenlik personeli tarafından sistem üzerinden kontrol edilecek ve HES sisteminde riskli olan kişiler veri sorumlusunun işyerine alınmayacaktır.

4.Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İlgili kişilerin kişisel verileri, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; veri sorumlusu içinde ve hizmet alınan özel hukuk kişileriyle (iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, insan kaynakları, güvenlik, sağlık -hastaneler-, iş güvenliği, hukuk konularında) ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları

Şirket bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.